Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 10, №4' 2015г.

НАРКОЛОГИЯ

АДИКТИВНИЙ СТАТУС ДРУЖИН ЧОЛОВІКІВ ІЗ АЛКОГОЛЬНОЮ ЗАЛЕЖНІСТЮ

В. В. ЯРИЙ
Київська міська наркологічна клінічна лікарня "Соціотерапія"

Досліджено адиктивний статус дружин чоловіків, хворих на алкогольну залежність (АЗ). Серед об'єктів залежності у структурі адиктивного статусу таких жінок превалюють види поведінкових адикцій. Об'єктом хімічної залежності, що обтяжує адиктивний статус дружин чоловіків з АЗ, незалежно від її генезу є тютюн. У дружин чоловіків із генетично обумовленою АЗ встановлено більшу варіативність клінічних проявів та вираженість патологічних феноменів, ніж у дружин чоловіків із соціально−середовищним типом АЗ. Підкреслено необхідність включення терапевтичних заходів, спрямованих на зниження адиктивної напруженості і нормалізацію адиктивного статусу, в комплексне лікування та психотерапевтичний супровід співзалежних дружин чоловіків, хворих на АЗ.

Ключові слова: співзалежність, адиктивний статус, дружини, чоловіки з алкогольною залежністю.

АДДИКТИВНЫЙ СТАТУС ЖЕН МУЖЧИН С АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ

В. В. ЯРЫЙ

Исследован аддиктивный статус жен мужчин, больных алкогольной зависимостью (АЗ). Среди объектов зависимости в структуре аддиктивного статуса таких женщин превалируют виды поведенческих аддикций. Объектом химической зависимости, отягчающим аддиктивный статус жен мужчин с АЗ, независимо от ее генеза является табак. У жен мужчин с генетически обусловленной АЗ установлены бо€льшая вариативность клинических проявлений и выраженность патологических феноменов, чем у жен мужчин с социально−средовым типом АЗ. Подчеркнута необходимость включения терапевтических мероприятий, направленных на снижение аддиктивной напряженности и нормализацию аддиктивного статуса, в комплексное лечение и психотерапевтическое сопровождение созависимых жен мужчин, больных АЗ.

Ключевые слова: созависимость, аддиктивный статус, жены, мужчины с алкогольной зависимостью.

ADDICTIVE STATUS OF WIVES OF MEN WITH ALCOHOL ADDICTION

V. V. YARYI

Addictive status of wives of men with alcohol addiction was investigated. Types of behavioral addictions prevailed among the objects of addiction in the structure of addictive status of such women. The object of chemical addiction that burdens the addictive status of wives of men with alcohol addiction, regardless of its origin, is tobacco. Greater variability of clinical manifestations and severity of pathological phenomena were revealed in wives of men with genetically determined alcohol addiction than in wives of men with socio−environmental type of alcohol addiction. The need to include therapeutic interventions aimed at reducing addictive tension and normalization of addictive status in treatment and psychotherapeutic support of co−addicted wives of men with alcohol addiction was emphasized.

Key words: co−addiction, addictive status, wives, men with alcohol addiction.Скачать в формате PDF (504 KB)
Наверх