Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 9, №3' 2014г.

ПСИХОТЕРАПИЯ

ЗМІСТ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАХОДІВ ПСИХОКОРЕКЦІЇ ПОРУШЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ СІМ'Ї ПРИ БЕЗПЛІДДІ У ЧОЛОВІКА

П. П. ВЕРБОВИЙ
Донецький регіональний центр материнства та дитинства, Харківська медична академія післядипломної освіти

Подано результати комплексного обстеження 90 подружніх пар із порушенням життєдіяльності сім'ї внаслідок екскреторно−токсичного безпліддя у чоловіка. На основі між− і внутрішньогрупового аналізу психоемоційних, сексуальних, особистісних, родинних характеристик обстежених пар сформульовано підходи й завдання психокорекційної роботи. Описано зміст психокорекції, що складається з методів когнитивно−поведінкової, групової, сімейної, особистісно орієнтованої терапії та психоосвітніх інтервенцій. Показано ефективність розробленої системи, визначено маркери підвищення якості життя контингентів.

Ключові слова: порушення життєдіяльності сім'ї, подружні пари, безпліддя, чоловіки, психокорекція.

СОДЕРЖАНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПСИХОКОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕМЬИ ПРИ БЕСПЛОДИИ У МУЖЧИН

П. П. ВЕРБОВОЙ

Представлены результаты комплексного обследования 90 супружеских пар с нарушением жизнедеятельности семьи вследствие экскреторно−токсического бесплодия у мужчины. На основе меж− и внутригруппового анализа психоэмоциональных, сексуальных, личностных, семейных характеристик обследованных пар сформулированы подходы и задачи психокоррекционной работы. Описано содержание психокоррекции, состоящей из методов когнитивно−поведенческой, групповой, семейной, личностно ориентированной терапии и психообразовательных интервенций. Показана эффективность разработанной системы, определены маркеры повышения качества жизни контингентов.

Ключевые слова: нарушение жизнедеятельности семьи, супружеские пары, бесплодие, мужчины, психокоррекция.

CONTENTS AND EFFICIENCY OF MEASURES OF PSYCHOCORRECTION FOR DISORDERS OF FAMILY LIFE AT INFERTILITY IN MEN

P. P. VERBOVYI

The article presents the results of a comprehensive survey of 90 married couples with disorders of fa−mily life due to excretory−toxic infertility in men. On the basis of inter− and intragroup analysis of the psychoemotional, sexual, personal and family characteristics of the surveyed couples, the approaches and objectives of psychocorrection for disorders of family life were formulated. The content of psychocorrection consisting of the methods of cognitive−behavioral, group, family, personality therapy and psychoeducation interventions was described. Efficiency of the system is shown; the markers of quality of life improvement were determined.

Key words: family life disorders, married couples, infertility, men, psychological correction.Скачать в формате PDF (184 KB)
Наверх