Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 9, №3' 2014г.

ПСИХИАТРИЯ

ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ ТА СОЦІАЛЬНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ В ОСІБ ІЗ РОЗЛАДАМИ ОСОБИСТОСТІ ТА ПОВЕДІНКИ

Канд. мед. наук В. Л. ПІДЛУБНИЙ
Запорізький державний медичний університет

Стаття присвячена вивченню якості життя та соціального функціонування у осіб, що працюють на промислових підприємствах. У дослідженні використано медико−соціальні, клініко−психопатологічні та психодіагностичні здобутки, що лежать у підґрунті методології й практики професійних психіатричних оглядів. При обстежені осіб із виявленими розладами особистості та поведінки підкреслено найбільш притаманні для них порушення сфер якості життя й соціального функціонування, які визначають їх дезадаптацію. Клініко−діагностичні результати планується використовувати при втіленні психореабілітаційних заходів та психосоціальних інтервенцій.

Ключові слова: якість життя, соціальне функціонування, працівники промислових підприємств, розлади особистості та поведінки.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И СОЦИАЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ У ЛИЦ С РАССТРОЙСТВАМИ ЛИЧНОСТИ И ПОВЕДЕНИЯ

В. Л. ПОДЛУБНЫЙ

Статья посвящена изучению качества жизни и социального функционирования у работников промышленных предприятий. В исследовании использованы медико−социальные, клинико−психопатологические, психодиагностические достижения, лежащие в основе методологии и практики профессиональных психиатрических осмотров. При обследовании лиц с выявленными расстройствами личности и поведения подчеркнуты наиболее характерные для них нарушения сфер качества жизни и социального функционирования, определяющие их дезадаптацию. Клинико−диагностические результаты планируется использовать при воплощении психореабилитационных мероприятий и психосоциальных интервенций.

Ключевые слова: качество жизни, социальное функционирование, работники промышленных предприятий, расстройства личности и поведения.

ASSESSMENT OF QUALITY OF LIFE AND SOCIAL FUNCTIONING IN PERSONS WITH DISORDERS OF PERSONALITY AND BEHAVIOR

V. L. PIDLUBNY

The article deals with the study of quality of life and social functioning of indusial workers. Medicosocial, clinical psychopathological, psychodiagnostic achievements underlying the methodology and practice of professional psychiatric examinations were used. Investigation of the persons with the identified disorders of personality and behavior emphasized the most characteristic disorders of the spheres of quality of life and social functioning, determining their deadaptation. Clinical diagnostic results are planned to be used in psychorehabilitation activities and psychosocial interventions.

Key words: quality of life, social functioning, industrial workers, personality and behavior disorders.Скачать в формате PDF (198 KB)
Наверх