Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 9, №2' 2014г.

ПСИХОЛОГИЯ

ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛАЄНСА У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ

Д-р психол. наук проф. Л. Ф. ШЕСТОПАЛОВА1, канд. психол. наук А. М. ГОРЕЦЬКА2
1 ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», Харків,2 Харківський науково−дослідний інститут судових експертиз ім. засл. проф. М. С. Бокаріуса

Розкрито сутність феномену комплаєнса у пацієнтів із гіпертонічною хворобою і проаналізовано його представленість залежно від клінічних та соціально−демографічних чинників. Виділено комплекс психологічних факторів, який впливає на формування комплаєнса. Створено систему психологічної корекції, яка спрямована на підвищення мотивації до лікування та оптимізацію дотримання терапевтичного режиму хворими на гіпертонію.

Ключові слова: комплаєнс, гіпертонічна хвороба, лікувально−реабілітаційний процес, психологічні чинники, система психокорекції.

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛАЙЕНСА У ПАЦИЕНТОВ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ

Л. Ф. ШЕСТОПАЛОВА, А. Н. ГОРЕЦКАЯ

Раскрыто содержание феномена комплайенса у пациентов c гипертонической болезнью и проанализирована его представленность в зависимости от клинических и социально−демографических факторов. Выделен комплекс психологических факторов, оказывающий влияние на формирование комплайенса. Создана система психологической коррекции, которая направлена на повышение мотивации к лечению и оптимизацию соблюдения терапевтического режима больными гипретонией.

Ключевые слова: комплайенс, гипертоническая болезнь, лечебно−реабилитационный процесс, психологические факторы, система психокоррекции.

COMPLIANCE FEATURES IN PATIENTS WITH HYPERTENSION

L. F. SHESTOPALOVA, A. N. GORETSKA

The content of the phenomenon of compliance in patients with essential hypertension was featured. Its features depending on clinical and sociodemographic factors were analyzed. A complex of psychological factors affecting compliance formation was identified. A system of psychological correction aimed at increase of motivation to treatment and optimization of keeping therapeutic regimen by hypertensive patients was created.

Key words: compliance, essential hypertension, treatment and rehabilitation process, psychological factors, psychocorrection system.Скачать в формате PDF (188 KB)
Наверх