Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 8, №4' 2013г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ДОВІРА ДО ЛІКАРЯ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ КОМПЛАЄНСУ ХВОРИХ НА НЕВРОЛОГІЧНІ ТА ПСИХІЧНІ РОЗЛАДИ

Д-р психол. наук проф. Л. Ф. ШЕСТОПАЛОВА, канд. психол. наук В. А. КОЖЕВНІКОВА, О. О. БОРОДАВКО
ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України", Харків

Розкрито зміст феномену комплаєнсу пацієнтів та проаналізовано роль довіри хворих до медичного спеціаліста в процесі його формування. Досліджено структурні та рівневі особливості довіри до лікаря у пацієнтів із неврологічними та психічними розладами. Визначено основні її структурні компоненти і запропоновано критерії діагностики. Встановлено зв'язок між рівнем комплайєнсу хворих та ступенем їхньої довіри до лікаря.

Ключові слова: комплаєнс, довіра, терапевтичний альянс, неврологічні розлади, психічні розлади, лікувально−реабілітаційний процес.

ДОВЕРИЕ К ВРАЧУ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЛАЙЕНСА БОЛЬНЫХ С НЕВРОЛОГИЧЕСКИМИ И ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ

Л. Ф. ШЕСТОПАЛОВА, В. А. КОЖЕВНИКОВА, О. А. БОРОДАВКО

Раскрыто содержание феномена комплайенса пациентов и проанализирована роль доверия больных к медицинскому специалисту в процессе его формирования. Исследованы структурные и уровневые особенности доверия к врачу у пациентов с неврологическими и психическими расстройствами. Определены основные его структурные компоненты и предложены критерии диагностики. Установлена связь между уровнем комплайенса больных и степенью их доверия к врачу.

Ключевые слова: комплайенс, доверие, терапевтический альянс, неврологические расстройства, психические расстройства, лечебно−реабилитационный процесс.

CONFIDENCE IN THE DOCTOR AS A FACTOR OF COMPLIANCE IN PATIENTS WITH NEUROLOGICAL AND MENTAL DISORDERS

L. F. SHESTOPALOVA, V. A. KOZHEVNIKOVA, O. A. BORODAVKO

The content of the phenomenon of compliance was expanded on; the role of confidence of patients in the medical specialist in the course of its formation was analyzed. The structural features and leveling of confidence in the doctor in patients with neurological and mental disorders were investigated. The main structural components of it were determined; diagnostic criteria were suggested. The relation between the level of compliance of patients and degree of confidence in the doctor was established.

Key words: compliance, confidence, therapeutic alliance, neurological disorders, mental disorders, treatment and rehabilitation process.Скачать в формате PDF (159 KB)
Наверх