Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 8, №3' 2013г.

ПСИХИАТРИЯ

ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА КОРЕКЦІЯ ЕМОЦІЙНИХ РОЗЛАДІВ ПРИ ПСИХОСОМАТИЧНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ

Д-р мед. наук В. І. КОРОСТІЙ
Харківський національний медичний університет

Подано результати вивчення емоційних психічних розладів при психосоматичних захворюваннях (ПСЗ) у 956 молодих осіб і принципи диференційованої терапії в структурі комплексної системи їх лікування і психотерапевтичної реабілітації, розробленої автором. Науково обґрунтовано, розроблено і впроваджено в практику систему психотерапевтичної корекції та медико−соціальної реабілітації хворих із ПСЗ, ефективність застосування якої підтверджено даними катамнестичного спостереження.

Ключові слова: психосоматичні захворювання, емоційні розлади, депресивні розлади, тривожно−фобічні розлади, особливості особистості, алекситимія, прогностична здатність, агресивність, прогнозування, психотерапія, медико−психологічна реабілітація.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

В. И. КОРОСТИЙ

Представлены результаты изучения эмоциональных психических расстройств при психосоматических заболеваниях (ПСЗ) у 956 молодых лиц и принципы дифференцированной терапии в структуре комплексной системы их лечения и психотерапевтической реабилитации, разработанной автором. Научно обоснована, разработана и внедрена в практику система психотерапевтической коррекции и медико−социальной реабилитации больных с ПСЗ, эффективность применения которой подтверждена данными катамнестического наблюдения.

Ключевые слова: психосоматические заболевания, эмоциональные расстройства, депрессивные расстройства, тревожно−фобические расстройства, особенности личности, алекситимия, прогностическая способность, агрессивность, прогнозирование, психотерапия, медико−психологическая реабилитация.

PROGNOSIS AND PSYCHOTHERAPEUTIC CORRECTION OF EMOTIONAL DISORDERS IN PSYCHOSOMATIC DISEASES

V. I. KOROSTIY

The findings of the study of emotional mental disorders at psychosomatic diseases (PSD) in 956 young people and the principle of differential treatment in the structure of an integrated system of treatment and psychological rehabilitation, developed by the author, are presented. The system of psychotherapeutic correction and medical and social rehabilitation of patients with PSD, the effectiveness of which was confirmed by follow−up, was substantiated, developed and introduced to the practice.

Key words: psychosomatic disorders, emotional disorders, depressive disorders, anxiety−phobic disorders, personality features, alexithymia, prognostic ability, aggressiveness, prognosis, psyhotherapy, medical−psychological rehabilitation.Скачать в формате PDF (191 KB)
Наверх