Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 8, №1' 2013г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

КЛІНІКО−ПСИХОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ТРИВОЖНО−ДЕПРЕСИВНИХ РОЗЛАДІВ ПРИ ПНЕВМОКОНІОЗАХ

Л. О. ВАСЯКІНА
Запорізький державний медичний університет

Описано феномен афективної соматизації, що є одним із основних факторів хронізації невротичних розладів у хворих на пневмоконіози. Соматизацію розглянуто як проміжну форму, яка об'єднує широке коло клінічних варіантів невротичних та афективних розладів, зокрема при захворюваннях легенів. Усі варіанти можуть розглядатися в єдиному континуумі починаючи від тривожних до соматизованих дисоціативних розладів, коли оперування хворобливою соматизованою симптоматикою відбувається на рівні, близькому до усвідомлення.

Ключові слова: пневмоконіози, психічні розлади, афективна соматизація, діагностика, невротичні порушення, клінічні варіанти.

КЛИНИКО−ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ ПРОЦЕСА ФОРМИРОВАНИЯ ТРЕВОЖНО−ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ ПНЕВМОКОНИОЗАХ

Л. А. ВАСЯКИНА

Описан феномен аффективной соматизации, являющийся одним из основных факторов хронизации невротических расстройств у больных пневмокониозами. Соматизация рассматривается как промежуточная форма, которая объединяет широкий круг клинических вариантов невротических и аффективных расстройств, в частности при заболеваниях легких. Все они могут рассматриваться в едином континууме начиная от тревожных до соматизированных диссоциативных расстройств, когда оперирование болезненной соматизированной симптоматикой происходит на уровне, близком к осознаванию.

Ключевые слова: пневмокониозы, психические расстройства, аффективная соматизация, диагностика, невротические нарушения, клинические варианты.

CLINICAL PSYCHOLOGICAL APPROACHES TO DIAGNOSIS OF FORMING ANXIETY−DEPRESSIVE DISORDERS AT PNEUMOCONIOSIS

L. A. VASIAKINA

The phenomenon of affective somatization, which is one of the main factors of neurotic disorders chronization in patients with pneumoconiosis was described. Somatization is considered as an intermediate form including a wide range of clinical variants of neurotic and affective disorders, in particular, at lung diseases. All variants can be considered as a uniform continuum from anxiety to somatized dissociation disorders when operation with painful somatized signs occurs at the level close to understanding.

Key words: pneumoconiosis, mental disorders, affective somatization, diagnosis, neurotic disorders, clinical variants.Скачать в формате PDF (163 KB)
Наверх