Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 8, №1' 2013г.

ПСИХИАТРИЯ

МАРКЕРИ−МІШЕНІ ТА ПРИНЦИПИ ПСИХОКОРЕКЦІЇ РІЗНИХ ФОРМ ТРИВОЖНИХ РОЗЛАДІВ

Д-р мед. наук проф. Є. Г. ГРИНЕВИЧ1, д-р мед. наук проф. М. В. МАРКОВА2, д-р мед. наук проф. Г. М. КОЖИНА3, д-р мед. наук В. С. ПЕРВИЙ4, канд. мед. наук В. В. ДВОРНІКОВ5
1 Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупіка, Київ,2 Харківська медична академія післядипломної освіти,3 Харківський національний медичний університет,4 ТОВ "Гранд−клінік", Дніпропетровськ,5 Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського

Наведено результати всебічного багатофакторного порівняльного аналізу, що присвячений візначенню інформативних маркерів, які супроводжують тривожні розлади (ТР) залежно від клінічної феноменології. Підтверджено провідну роль особистісного радикала (внутрішнє уявлення про власне Я, система світосприйняття) у формуванні, клінічних проявах, динаміці ТР. Розроблено загальні та диференційовані принципи психокорекції хворих із ТР на основі ідентифікації механізмів виникнення, патологічних ознак індивідуально−психологічної деформації структури особистості та клінічних проявів ТР.

Ключові слова: тривожні розлади, внутрішнє уявлення про власне Я, система світосприйняття, диференційна психодіагностика, маркери−мішені, психокорекція.

МАРКЕРЫ−МИШЕНИ И ПРИНЦИПЫ ПСИХОКОРРЕКЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ТРЕВОЖНЫХ РАССТРОЙСТВ

Е. Г. ГРИНЕВИЧ, М. В. МАРКОВА, А. М. КОЖИНА, В. С. ПЕРВЫЙ, В. В. ДВОРНИКОВ

Приведены результаты всестороннего многофакторного сравнительного анализа, посвященного определению информативных маркеров, сопутствующих тревожным расстройствам (ТР) в зависимости от клинической феноменологии. Подтверждена ведущая роль личностного радикала (внутреннее представление о собственном Я, система мировосприятия) в формировании, клинических проявлениях, динамике ТР. Разработаны общие и дифференцированные принципы психокоррекции больных с ТР на основе идентификации механизмов возникновения, патологических признаков индивидуально−психологической деформации личности и клинических проявлений ТР.

Ключевые слова: тревожные расстройства, внутреннее представление о собственном Я, система мировосприятия, дифференциальная психодиагностика, маркеры−мишени, психокоррекция.

TARGET MARKERS AND PRINCIPLES OF PSYCHOCORRECTION OF VARIOUS FORMS OF ANXIETY DISORDERS

E. G. GRINEVICH, M. V. MARKOVA, A. M. KOZHINA, V. S. PERVYI, V. V. DVORNIKOV

The authors report the findings of comprehensive multifactor comparative analysis dealing with determining informative markers accompanying anxiety disorders (AD) depending on their clinical phenomenology. The leading role of personality radical (inner presentation of the own EGO, world perception) in forming, clinical manifestations, dynamics of AD was confirmed. General and differentiated principles of psychocorrection of the patients with AD were worked out based on identification of the mechanisms of development, pathological signs of individual psychological deformity of the personality, and clinical manifestations of AD.

Key words: anxiety disorders, inner presentation about the own EGO, world perception system, differential psychodiagnosis, target markers, psychocorrection.Скачать в формате PDF (675 KB)
Наверх