Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 7, №3' 2012г.

НЕВРОЛОГИЯ

КЛІНІКО−НЕЙРОПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ, ЩО ПЕРЕНЕСЛИ ЛЕГКУ ЧЕРЕПНО−МОЗКОВУ ТРАВМУ

Докт. мед. наук проф. І. А. ГРИГОРОВА, Н. С. КУФТЕРІНА
Харківський національний медичний університет

Проведено клініко−нейропсихологічне обстеження 100 осіб віком від 18 до 35 років, що перенесли легку черепно−мозкову травму (ЛЧМТ) та перебували на стаціонарному лікуванні. Було встановлено, що нейропсихологічні порушення є невід'ємною складовою частиною клінічної картини хворих, що перенесли ЛЧМТ, та характеризуються поліморфізмом, закономірною динамікою, залежністю від періоду ЛЧМТ, а також від терапевтичної тактики та тривалості лікування у гострому періоді.

Ключові слова: черепно−мозкова травма, струс головного мозку, пам'ять, увага.

КЛИНИКО−НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА, ПЕРЕНЕСШИХ ЛЕГКУЮ ЧЕРЕПНО−МОЗГОВУЮ ТРАВМУ

И. А. ГРИГОРОВА, Н. С. КУФТЕРИНА

Проведено клинико−нейропсихологическое обследование 100 человек в возрасте от 18 до 35 лет, которые перенесли легкую черепно−мозговую травму (ЛЧМТ) и находились на стационарном лечении. Было установлено, что нейропсихологические нарушения являются неотъемлемой частью клинической картины пациентов, перенесших ЛЧМТ, и характеризуются полиморфизмом, закономерной динамикой, зависимостью от периода ЛЧМТ, а также от лечебной тактики и длительности лечения в остром периоде.

Ключевые слова: черепно−мозговая травма, сотрясение головного мозга, память, внимание.

CLINICAL NEUROPSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF YOUNG PERSONS WITH SLIGHT BRAIN INJURY

I. A. GRIGOROVA, N. S. KUFTERINA

Clinical neuropsychological examination was performed in 100 patients aged 18−35 who survived slight brain injury (SBI) and were treated as in−patients. It was revealed that neuropsychological disorders are an inevitable part of the clinical picture in these patients and are characterized by polymorphism, regular dynamics, and dependence of the period of SBI as well as treatment tactics and treatment duration within the acute period.

Key words: brain injury, brain concussion, memory, attention.



Скачать в формате PDF (164 KB)
Наверх