Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 7, №3' 2012г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ПСИХІЧНІ СТАНИ ЯК ФОРМИ КОНЦЕНТРОВАНОГО ПРОЯВУ ЕМОЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ Й ЕМОЦІЙНОЇ ВРАЗЛИВОСТІ

Докт. психол. наук проф. І. Ф. АРШАВА
Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара

Розглянуто підходи до об'єктивації форм прояву емоційної стійкості і систему діагностичних критеріїв для здійснення опосередкованої (відображеної) оцінки стійкої схильності людини до збереження за складних умов професійної діяльності та життєдіяльності у цілому гомеостазу як форми прояву емоційної стійкості.

Ключові слова: емоційна стійкість, емоційна вразливість, імпліцитна діагностика.

ПСИХИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ КАК ФОРМЫ КОНЦЕНТРИРОВАННОГО ПРОЯВЛЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СТОЙКОСТИ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ УЯЗВИМОСТИ

И. Ф. АРШАВА

Рассмотрены подходы к объективации форм проявления эмоциональной стойкости и система диагностических критериев для осуществления опосредованной (отображаемой) оценки стойкой склонности человека к сохранению в сложных условиях профессиональной деятельности и жизнедеятельности в целом гомеостаза как формы проявления эмоциональной стойкости.

Ключевые слова: эмоциональная стойкость, эмоциональная уязвимость, имплицитная диагностика.

MENTAL STATES AS FORMS OF CONCENTRATED MANIFESTATION OF EMOTIONAL STABILITY AND EMOTIONAL VULNERABILITY

I. F. ARSHAVA

The approaches to objectification of the forms of emotional stability manifestation and the system of diagnostic criteria for mediated (reflected) assessment of stable disposition of a human being to preserving in difficult conditions of professional activity and life activity of homeostasis as a form of emotional stability manifestation are featured.

Key words: emotional stability, emotional vulnerability, implicit diagnosis.Скачать в формате PDF (197 KB)
Наверх