Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 7, №2' 2012г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ ЛЮДИНИ ПРИ КОМП'ЮТЕРНОМУ МОДЕЛЮВАННІ СТРЕСУ НЕУСПІХУ

Докт. психол. наук проф. І. Ф. АРШАВА, К. П. КУТОВИЙ
Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара

Описано особливості прогнозування емоційної стійкості людини за характеристиками її оперативної пам'яті та усного мовлення при комп'ютерному моделюванні стресу неуспіху. Наведено спосіб, який ґрунтується на тому, що переживання неуспіху при виконанні доступної інформаційно−переробної діяльності може по−різному оцінюватись емоційно стійкими та емоційно вразливими суб'єктами: у перших зберігається психічний стан оптимального функціонування, у других − виникає стан емоційної напруженості. Показано, що згадані стани зумовлюють різні характеристики перебігу когнітивних процесів, за ознаками яких здійснюється опосередкована діагностика емоційної стійкості.

Ключові слова: емоційна стійкість, стрес неуспіху, перцептивно−мнестична діяльність, комп'ютерна діагностика.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СТОЙКОСТИ ПРИ КОМПЬЮТЕРНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ СТРЕССА НЕУСПЕХА

И. Ф. АРШАВА, К. П. КУТОВОЙ

Описаны особенности прогнозирования эмоциональной стойкости человека по характеристикам его оперативной памяти и устной речи при компьютерном моделировании стресса неуспеха. Приведен способ, основанный на том, что переживание неуспеха при выполнении доступной информационно−перерабатывающей деятельности может по−разному оцениваться эмоционально устойчивыми и эмоционально уязвимыми субъектами: у первых сохраняется психическое состояние оптимального функционирования, у вторых − возникает состояние эмоционального напряжения. Показано, что упомянутые состояния обусловливают разные характеристики течения когнитивных процессов, по признакам которых осуществляется опосредованная диагностика эмоциональной устойчивости.

Ключевые слова: эмоциональная устойчивость, стресс неуспеха, перцептивно−мнестическая деятельность, компьютерная диагностика.

SOME PECULIARITIES OF PROGNOSIS OF EMOTIONAL STABILITY OF PEOPLE AT COMPUTER SIMULATION OF NON−SUCCESS STRESS

I. F. ARSHAVA, K. P. KUTOVOY

The peculiarities of prognosis of emotional stability of people by the characteristics of their operational memory and oral speech at computer simulation of non−success stress are described. A method based on the fact that experience of non−success at performing accessible information processing activity can be differently assessed by emotionally stable and emotionally unstable subjects, i.e. the former preserve mental state of optimal functioning, the latter develop emotional strain. It is shown that these states promote various characteristics of the course of cognitive processes, the signs of which are used for indirect diagnosis of emotional stability.

Key words: emotional stability, non−success stress, perceptive−mnestic activity, computed diagnosis.Скачать в формате PDF (197 KB)
Наверх