Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 7, №2' 2012г.

ПСИХИАТРИЯ

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ОНКОЛОГІЧНИХ ПАЦІЄНТІВ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ ХІРУРГІЧНЕ ВТРУЧАННЯ З ФОРМУВАННЯМ КИШКОВОЇ СТОМИ

Т. П. ЯВОРСЬКА
Харківська медична академія післядипломної освіти

Досліджено особливості психоемоційного стану та його зміни у перед− та післяопераційному періодах в аспекті обґрунтування та реалізації заходів медико−психологічної допомоги та психореабілітації для хворих, яким було проведено хірургічну операцію з приводу онкопатології товстого кишечнику з накладенням кишкової стоми, під час перебування у стаціонарі. Виявлено високі рівні ситуативної тривожності та депресивні стани різного ступеня вираженості, що свідчать про наявність інтенсивної психоемоційної реакції на операцію та її наслідки і без відповідної психологічної допомоги та реабілітації схильні трансформуватися у клінічно окреслені психічні порушення.

Ключові слова: психоемоційний стан, онкохворі, стомовані пацієнти, передопераційний період, післяопераційний період.

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО С ФОРМИРОВАНИЕМ КИШЕЧНОЙ СТОМЫ

Т. П. ЯВОРСКАЯ

Изучены особенности психоэмоционального состояния и его изменения в пред− и послеоперационном периодах в аспекте обоснования и реализации мер медико−психологической помощи и психореабилитации для больных, которым была проведена хирургическая операция по поводу онкопатологии толстого кишечника с наложением кишечной стомы, во время пребывания в стационаре. Выявлены высокие уровни ситуативной тревожности и депрессивные состояния различной степени выраженности, которые свидетельствуют о наличии интенсивной психоэмоциональной реакции на операцию и ее последствия и без соответствующей психологической помощи и реабилитации склонны трансформироваться в клинически очерченные психические нарушения.

Ключевые слова: психоэмоциональное состояние, онкобольные, стомированные пациенты, предоперационный период, послеоперационный период.

THE PECULIARITIES OF PSYCHOEMOTIONAL STATE OF CANCER PATIENTS WHO SURVIVED SURGERY WITH FORMATION OF INTESTINAL STOMA

T. P. YAVORSKAYA

The peculiarities of psychoemotional state and its changes in pre− and post−operative periods in view of substantiation and realization of the measures of medical psychological aid and psychorehabilitation for the patients who were performed surgery for cancer disease of the large intestine with intestinal stoma formation were investigated during their stay at the hospital. High levels of situation anxiety and depressive states of various grade suggesting of intensive psychoemotional reaction to the surgery and its consequences and without the respective psychological aid and rehabilitation are prone to transformation to clinically distinctive mental disorders.

Key words: psychoemotional state, cancer patients, stoma patients, pre−operative period, post−operative period.Скачать в формате PDF (221 KB)
Наверх