Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 7, №2' 2012г.

ПСИХИАТРИЯ

АЛЕКСИТИМІЯ У ПРАЦІВНИКІВ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВИДІВ ПРОФЕСІЙ ЯК ПРЕДИКТОР АУТОАГРЕСІЇ

Канд. мед. наук С. Г. ПОЛШКОВА
Український науково−дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, Київ

Описано результати проведених досліджень щодо предикторів виникнення аутоагресії. Було виявлено, що особистісними предикторами аутоагресивної поведінки в осіб небезпечних видів професій є високий рівень особистісної тривожності та пов'язаний з ним високий рівень алекситимії. Аналіз причин, що призводять до аутоагресивної поведінки, показав, що як у гірників, так і у машиністів однаково часто спостерігалися такі стани, як психологічна дезадаптація, потреба в заспокоєнні та відчутті комфорту. На відміну від гірників, у машиністів частіше відзначалися потреба в контролі та психологічному "очищенні".

Ключові слова: аутоагресія, алекситимія, предиктори, небезпечні види професій, психосоматичний підхід.

АЛЕКСИТИМИЯ У РАБОТНИКОВ ОПАСНЫХ ВИДОВ ПРОФЕССИЙ КАК ПРЕДИКТОР АУТОАГРЕССИИ

С. Г. ПОЛШКОВА

Описаны результаты проведенных исследований относительно предикторов возникновения аутоагрессии. Было выявлено, что личностными предикторами аутоагрессивного поведения у лиц опасных видов профессий являются высокий уровень личностной тревожности и связанный с ним высокий уровень алекситимии. Анализ причин, приводящих к аутоагрессивному поведению, показал, что как у шахтеров, так и у машинистов одинаково часто наблюдались такие состояния, как психологическая дезадаптация, потребность в успокоении и ощущении комфорта. В отличие от шахтеров, у машинистов чаще отмечались потребность в контроле и психологическом "очищении".

Ключевые слова: аутоагрессия, алекситимия, предикторы, опасные виды профессий, психосоматический подход.

ALEXITHYMIA IN WORKERS OF DANGEROUS PROFESSIONS AS AUTOAGGRESSION PREDICTOR

S. G. POLSHKOVA

The findings of the research of the predictors of autoaggression are described. It was revealed that personality predictors of autoaggessive behavior in representatives of dangerous professions were a high level of personality anxiety and high level of alexithymia associated with it. The analysis of the causes resulting in autoaggressive behavior showed that both in miners and in engine drivers such states as psychological deadaptation, need of peace and sensation of comfort are observed equally frequently. In contrast to miners, engine drivers more often demonstrated need of control and psychological "catharsis".

Key words: autoaggression, alexithymia, predictors, dangerous professions, psychosomatic approach.Скачать в формате PDF (178 KB)
Наверх