Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 7, №1' 2012г.

ПСИХИАТРИЯ

КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА КРИТЕРІЇ ПРОГНОЗУВАННЯ СПРИЯТЛИВОСТІ ПРИ ДОВГОТРИВАЛОМУ ПЕРЕБІГУ РЕКУРЕНТНОГО ДЕПРЕСИВНОГО РОЗЛАДУ (НА ОСНОВІ ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ)

Н. А. БАЙБАРАК
ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України", м. Харків

Проаналізовано структуру рекурентного депресивного розладу за допомогою факторного аналізу попередньо виділених клініко−динамічних показників (вік маніфесту, час появи залишкової симптоматики у ремісії, кількість та тривалість фаз та інтермісій, ремісій). Підтверджено виявлені раніше клінічні закономірності та зроблено додаткові розрахункові критерії. Виявлено, що вік маніфесту та час появи залишкової симптоматики у ремісії, а також фактор швидкої зміни фаз стали найбільш значущими для визначення сприятливості перебігу.

Ключові слова: рекурентний депресивний розлад, перебіг, прогноз, клініко−динамічні особливості, факторний аналіз.

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И КРИТЕРИИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ БЛАГОПРИЯТНОСТИ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ТЕЧЕНИИ РЕКУРРЕНТНОГО ДЕПРЕССИВНОГО РАССТРОЙСТВА (НА ОСНОВЕ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА)

Н. А. БАЙБАРАК

Проанализирована структура рекуррентного депрессивного расстройства с помощью факторного анализа предварительно выделенных клинико−динамических показателей (возраст манифеста, время появления остаточной симптоматики в ремиссии, количество и длительность фаз и интермиссий, ремиссий). Подтверждены обнаруженные ранее клинические закономерности и сделаны дополнительные расчетные критерии. Выявлено, что возраст манифеста и время появления остаточной симптоматики в ремиссии, а также фактор быстрой смены фаз оказались наиболее значимыми для определения благоприятности течения.

Ключевые слова: рекуррентное депрессивное расстройство, течение, прогноз, клинико−динамические особенности, факторный анализ.

CLINICAL PECULIARITIES AND CRITERIA OF PROGNOSIS OF FAVORABLE OUTCOME AT LONG TREATMENT OF RECURRENT DEPRESSIVE DISORDER (BASED ON FACTOR ANALYSIS)

N. A. BAYBARAK

The structure of recurrent depressive disorders was analyzed using factor analysis of preliminary distinguished clinical dynamic indices (age of manifestation, time of appearing of residual signs in remission, quantity and duration of the phases and intermissions, remissions). Earlier revealed clinical regularities were proven, additional calculation criteria were created. It was revealed that the age of manifestation and time of residual signs appearance in the remission as well as the factor of a rapid change of phases were the most significant for determining a favorable course.

Key words: recurrent depressive disorders, course, prognosis, clinical dynamic peculiarities, factor analysis.Скачать в формате PDF (184 KB)
Наверх