Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 7, №1' 2012г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОРУШЕНЬ ОСОБИСТОСТІ ТА СУБ'ЄКТИВНОГО СПРИЙНЯТТЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ У ХВОРИХ НА РОЗСІЯНИЙ СКЛЕРОЗ

Докт. мед. наук проф. Л. Ф. ШЕСТОПАЛОВА, канд. мед. наук І. К. ГАПОНОВ, О. О. БОРОДАВКО
ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України", Харків

Наведено результати дослідження особливостей порушень особистості та емоційної сфери у хворих на розсіяний склероз з урахуванням гендерних характеристик, що проявляються у вигляді ригідності, інертності, тривожно−депресивних переживань, міжособистісної сензитивності та фіксованості переживань на соматичних відчуттях. Показано, що для таких хворих в цілому характерним є досить високий рівень суб'єктивного сприйняття якості життя, що може бути пов'язано зі зниженням критики до свого стану, а також функціонуванням психологічних захисних механізмів.

Ключові слова: розсіяний склероз, порушення особистості, якість життя, гендерні особливості.

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ ЛИЧНОСТИ И СУБЪЕКТИВНОГО ВОСПРИЯТИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ

Л. Ф. ШЕСТОПАЛОВА, И. К. ГАПОНОВ, О. А. БОРОДАВКО

Представлены результаты исследования особенностей нарушений личности и эмоциональной сферы у больных рассеянным склерозом с учетом гендерных характеристик, которые проявляются в виде выраженной ригидности, инертности, тревожно−депрессивных переживаний, межличностной сенситивности и фиксированности переживаний на соматических ощущениях. Показано, что для таких больных в целом характерен достаточно высокий уровень субъективного восприятия качества жизни, что может быть связано со снижением критики к своему состоянию, а также функционированием психологических защитных механизмов.

Ключевые слова: рассеянный склероз, личностные нарушения, качество жизни, гендерные особенности.

GENDER PECULIARITIES OF PERSONALITY DISORDERS AND SUBJECTIVE PERCEPTION OF THE QUALITY OF LIFE IN MULTIPLE SCLEROSIS

L. F. SHESTOPALOVA, I. K. GAPONOV, O. A. BORODAVKO

The authors present the findings of investigation of the peculiarities of the personality disorders and emotional sphere in patients with multiple sclerosis, considering their gender characteristics manifesting as a marked rigidity, inertia, anxiety−depressive experience, interpersonality sensitivit, and experience fixation on somatic sensations. It is shown that a sufficiently high level of subjective perception of the quality of life is typical for these patients, which can be associated with reduced criticism of the patients state as wall as the function of mental protective mechanisms.

Key words: multiple sclerosis, personality disorders, quality of life, gender peculiarities.Скачать в формате PDF (173 KB)
Наверх