Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 6, №2' 2011г.

ПСИХОТЕРАПИЯ

Психотерапевтична складова в комплексній системі лікування патологічної схильності до азартних ігор

К. В. Аймедов
Український НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, Київ

На основі системного міждисциплінарного вивчення 473 осіб, що страждали на патологічну схильність до азартних ігор (ПСАІ), науково обґрунтовано комплексну систему лікування та розроблено психотерапевтичну складову зазначеної системи. Визначено, що психотерапія ПСАІ повинна містити два напрями впливів: когнітивно−поведінкові та сімейні, спрямовані на формування потенціалу для вирішення питань трудової, професійної, сімейної реабілітації пацієнтів, та екзистенційно−спрямовані, необхідні для розв’язання хворими своїх внутрішньоособистісних патологічних переживань, що є основою розвитку ПСАІ.

Ключові слова: патологічна схильність до азартних ігор, система лікування, психотерапія.

Психотерапевтическая составляющая в комплексной системе лечения патологической склонности к азартным играм

К. В. Аймедов

На основе системного междисциплинарного изучения 473 человек, страдавших патологической склонностью к азартным играм (ПСАИ), научно обоснована комплексная система лечения и разработана психотерапевтическая составляющая указанной системы. Определено, что психотерапия ПСАИ должна содержать два направления воздействий: когнитивно−поведенческие и семейные, направленные на формирование потенциала для решения вопросов трудовой, профессиональной, семейной реабилитации пациентов, и экзистенциально−направленные, необходимые для решения больными своих внутриличностных патологических переживаний, лежащих в основе развития ПСАИ.

Ключевые слова: патологическая склонность к азартным играм, система лечения, психотерапия.

Psychotherapy component in complex system of treatment for pathological addiction to gambling

K. V. Aymedov

Systemic interdisciplinary investigation was used in 473 patients with pathological addiction to gambling (PAG) to substantiate and work out a psychotherapeutic component of the system of complex treatment for PA G. It was determined that psychotherapy for PAG must contain two directions of treatment: cognitive behavioral and family, aimed at formation of the potential for solving the questions of labor, occupational, family rehabilitation of the patients and existence−directed ones necessary for solving by the patients of their intrapersonality pathological experience, causing PAG development.

Key words: pathological addiction to gambling, treatment system, psychotherapy.Скачать в формате PDF (158 KB)
Наверх