Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 6, №1' 2011г.

ПСИХИАТРИЯ

СОЦІАЛЬНА СТИГМАТИЗАЦІЯ ХВОРИХ НА ЕПІЛЕПСІЮ ТА ПРОБЛЕМА АДИКЦІЙ

Канд. мед. наук П. Г. АНДРУХ, канд. мед. наук М. М. ОРОС*, М. М. БЕРКЕЛА*
Харківська медична академія післядипломної освіти, * КІП "Університет−Україна", Хуст

Проведено медико−психологічний та соціально−психологічний аналіз соціальної стигматизації хворих на епілепсію та пов'язаної з цим проблеми адикцій, який показав, що хвороба перешкоджає реалізації життєвих планів особистості, підпорядковує собі спосіб життя, погіршує мікро−, мезо− та макросоціальні відносини. Показано, що дестигматизація хворих на епілепсію призводить до покращання якості їхнього життя і має важливий психопрофілактичний сенс.

Ключові слова: епілепсія, стигматизація, соціальне середовище, суспільство, психоактивні речовини.

СОЦИАЛЬНАЯ СТИГМАТИЗАЦИЯ БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ И ПРОБЛЕМА АДДИКЦИЙ

П. Г. АНДРУХ, М. М. ОРОС, М. М. БЕРКЕЛА

Проведен медико−психологический и социально−психологический анализ социальной стигматизации больных эпилепсией и связанной с этим проблемы аддикций, показавший, что болезнь препятствует реализации жизненных планов личности, подчиняет себе способ жизни, ухудшает микро−, мезо− и макросоциальные отношения. Показано, что дестигматизация больных эпилепсией приводит к улучшению качества их жизни и имеет важный психопрофилактический смысл.

Ключевые слова: эпилепсия, стигматизация, социальная среда, общество, психоактивные вещества.

SOCIAL STIGMA OF EPILEPSY PATIENTS AND ADDICTION PROBLEM

P. G. ANDRUKH, M. M. OROS, M. M. BERKELA

Medical social and sociopsychoanalysis of social stigma of epilepsy patients and related to it addiction problem which showed that the disease put the obstacles in implementation of plans of the persona−lity, determined the mode of life, aggravated micro−, meso−,macrosocial relations, were performed. It is shown that destigmatization of the patients with epilepsy resulted in better quality of life and had an important psychopreventive significance.

Key words: epilepsy, stigmatization, social environment, society, psychoactive substances.Скачать в формате PDF (144 KB)
Наверх