Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 5, №4' 2010г.

ПСИХИАТРИЯ

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРИ АКЦЕНТУАЦІЙ ХАРАКТЕРУ У ХВОРИХ НА ЕПІЛЕПСІЮ ІЗ ЗАЛЕЖНІСТЮ ВІД ПСИХОАКТИВНИХ РЕЧОВИН

Канд. мед. наук П. Г. АНДРУХ, М. М. ОРОС
Харківська медична академія післядипломної освіти, КІП "Університет−Україна", м. Хуст

Проведено медико−психологічне дослідження акцентуацій характеру у хворих на епілепсію із залежністю від психоактивних речовин. Показано, що у таких хворих переважають особи із педантичною акцентуацією (високий результат за критеріями епілептоїдної акцентуації пояснюється специфічними змінами особистості при епілепсії). Рекомендовано враховувати встановлений тип акцентуації особистості під час призначення антиконвульсантів та психотропних препаратів.

Ключові слова: епілепсія, психоактивні речовини, особистість, акцентуація.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ АКЦЕНТУАЦИЙ ХАРАКТЕРА У БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ С ЗАВИСИМОСТЬЮ ОТ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

П. Г. АНДРУХ, М. М. ОРОС

Проведено медико−психологическое исследование акцентуаций характера у больных эпилепсией с зависимостью от психоактивных веществ. Показано, что у таких больных преобладают лица с педантичной акцентуацией (высокий результат по критериям эпилептоидной акцентуации объясняется специфическими изменениями личности при эпилепсии). Рекомендуется учитывать установленный тип акцентуации личности при назначении антиконвульсантов и психотропных препаратов.

Ключевые слова: эпилепсия, психоактивные вещества, личность, акцентуация.

COMPARISON OF THE STRUCTURE OF CHARACTER ACCENTUATION IN PATIENTS WITH EPILEPSY WITH ADDICTION TO PSYCHOACTIVE SUBSTANCES

P. G. ANDRUKH, M. M. OROS

Medical psychological investigation of the character accentuation in patients with epilepsy addicted to psychoactive substances was performed. It is shown, that persons with pedant accentuation (high indices by criteria of epileptoid accentuation was explained by specific changes in the personality at epilepsy) prevailed in this groups of patients. It is recommended to consider the determined personality type at administration of anticonvulsants and psychotropic drugs.

Key words: epilepsy, psychoactive substances, personality, accentuation.Скачать в формате PDF (175 KB)
Наверх