Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 5, №2' 2010г.

ПСИХОЛОГИЯ

САНОГЕНЕТИЧНА ПАРАДИГМА У ДОСЛІДЖЕННІ ОСОБИСТОСТІ

Докт. психол. наук проф. І. Ф. АРШАВА, О. Г. РЄПІНА
Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Розглядається проблема саногенезу та саногенного потенціалу особистості як відносно нова парадигма в контексті психології здоров'я, значення так званих "здорових" рис особистості. Обґрунтовано перспективність дослідження категорії саногенного потенціалу особистості як сукупності стійких особистісних характеристик, які забезпечують гармонійний розвиток здорової особистості.

Ключові слова: саногенез, психологія здоров'я, саногенний потенціал особистості, "здорові" риси особистості.

САНОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА В ИССЛЕДОВАНИИ ЛИЧНОСТИ

И. Ф. АРШАВА, О. Г. РЕПИНА

Рассматривается проблема саногенеза и саногенного потенциала личности как относительно новая парадигма в контексте психологии здоровья, значение так называемых "здоровых" черт личности. Обоснована перспективность исследования категории саногенного потенциала личности как совокупности стойких личностных характеристик, которые обеспечивают гармоничное развитие здоровой личности.

Ключевые слова: саногенез, психология здоровья, саногенный потенциал личности, "здоровые" черты личности.

SANOGENIC PARADIGM OF PERSONALITY INVESTIGATION

I. F. ARSHAVA, O. G. REPINA

The problem of sanogenesis and sanogenic personality potential as wall as significance of "healthy" personality features are discussed as a relatively new paradigm. The prospects of investigation of sanogenic personality potential as the entity of stable personality features promoting harmonic development of a healthy personality are substantiated.

Key words: sanogenesis, health psychology, sanogenic personality potential, "healthy" personality features.Скачать в формате PDF (133 KB)
Наверх