Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 4, №2-3' 2009г.

ПСИХИАТРИЯ

ДЕЯКІ КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕПРЕСИВНИХ МАТЕРІВ ТА ЇХ ДІТЕЙ

Докт. мед. наук А. М. БАЧЕРИКОВ, канд. мед. наук Е. Г. МАТУЗОК, Т. В. ТКАЧЕНКО, В. В. КОВАЛЕНКО, Р. В. ЛАКИНСЬКИЙ, канд. мед. наук К. В. ХАРІНА
Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України, Харків Харківська обласна клінічна психіатрична лікарня № 3

Проведено клінико−психопатологічне дослідження 25 жінок, що страждають на депресію, та 20 практично здорових жінок, а також їхніх неповнолітніх дітей. Діти психічно хворих жінок частіше страждали на патологію дихальної, серцево−судинної та ендокринної систем порівняно з дітьми здорових матерів.

Ключові слова: депресивні матері, діти, соматичні захворювання.

НЕКОТОРЫЕ КЛИНИЧНЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕПРЕССИВНЫХ МАТЕРЕЙ И ИХ ДЕТЕЙ

А. Н. БАЧЕРИКОВ, Э. Г. МАТУЗОК, Т. В. ТКАЧЕНКО, В. В. КОВАЛЕНКО, Р. В. ЛАКИНСКИЙ, Е. В. ХАРИНА

Проведено клинико−психопатологическое исследование 25 женщин, страдающих депрессией, и 20 практически здоровых женщин, а также их несовершеннолетних детей. Дети психически больных женщин чаще страдали патологией дыхательной, сердечно−сосудистой и эндокринной систем по сравнению с детьми здоровых матерей.

Ключевые слова: депрессивные матери, дети, соматические заболевания.

SOME CLINICAL PECULIARITIES OF DEPRESSIVE MOTHERS AND THEIR CHILDREN

A. N. BACHERIKOV, E. G. MATUZOK, T. V. TKACHENKO, V. V. KOVALENKO, R. V. LAKINSKY, E. V. KHARINA

Clinical psychopathological investigation of 25 women with depression and 20 healthy women as well as their children under age was done. The children of clinically ill women more frequently suffered from the diseases of the respiratory, cardiovascular and endocrine systems when compared with the children of healthy mothers.

Key words: depressive mothers, children, somatic diseases.Скачать в формате PDF (102 KB)
Наверх