Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 4, №2-3' 2009г.

НАРКОЛОГИЯ

ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНИХ КОПІНГ−РЕСУРСІВ ХВОРИХ НА АЛКОГОЛЬНУ ЗАЛЕЖНІСТЬ

Є. Я. ПШУК, докт. мед. наук М. В. МАРКОВА
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова Харківська медична академія післядипломної освіти

На підставі обстеження 114 пацієнтів з алкогольною залежністю виявлено властиві їм особливості комунікативних копінг−ресурсів, які проявляються у низькому рівні емпатії та афіліації, а також низькій інтернальності, що призводить до порушень міжособистісної комунікації та самоізоляції хворих. Отримані дані необхідно враховувати при розробці індивідуальних психокорекційних програм для вказаного контингенту.

Ключові слова: копінг−поведінка, копінг−ресурс, емпатія, афіліація.

ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАТИВНЫХ КОПИНГ−РЕСУРСОВ БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ

Е. Я. ПШУК, М. В. МАРКОВА

На основании обследования 114 пациентов с алкогольной зависимостью выявлены присущие им особенности коммуникативных копинг−ресурсов, проявляющиеся в низком уровне эмпатии и аффилиации, а также низкой интернальности, что приводит к нарушениям межличностной коммуникации и самоизоляции больных. Полученные данные необходимо учитывать при разработке индивидуальных психокоррекционных программ для данного контингента.

Ключевые слова: копинг−поведение, копинг−ресурс, эмпатия, аффилиация.

PECULIARITIES OF COMMUNICATIVE COPING RESOURCES OF PATIENTS WITH ALCOHOL ADDICTION

E. Ya. PSHUK, M. V. MARKOVA

Essential peculiarities of communicative coping resources were revealed by the investigation of 114 patients with alcohol addiction, which manifest by a low level of empathy and affiliation as well as low internity causing disorders of interpersonal communication and self−regulation of the patients. The obtained findings should be taken into consideration at development of individual psychocorrection programs for this group.

Key words: coping behavior, coping resource, empathy, affiliation.Скачать в формате PDF (122 KB)
Наверх